Ovaj email sadrži slike. Ukoliko ih ne vidite aktivirajte opciju za prikaz slike ili pogledajte ovdje.

GDPR Uredba i dalje izaziva velike nedoumice i puno detalja nije do kraja definirano, a vremena za prilagodbu je sve manje. U ovom broju newslettera omogućujemo Vam besplatno preuzimanje oglednog primjerka kataloga zbirke osobnih podataka - evidencija o zaposlenim radnicima. Podsjećamo da održavamo seminar Zaštita osobnih podataka i uvođenje GDPR-a u javnom sektoru 9.4.2018. Prijavite se na vrijeme.

"Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 139/10, 19/14) i Uredbom o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11,. 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15) propisana su fiskalna pravila u javnom sektoru s ciljem transparentnosti javnih financija, ograničavanja javne potrošnje, jačanja odgovornosti za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava, te jačanja sustava kontrola i nadzora radi osiguranja fiskalne odgovornosti. Uvedena je obveza davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti kojom čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave potvrđuje da je u radu osigurao zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru sredstava utvrđenih u proračunu odnosno financijskom planu." Više o ovoj temi donosimo u nastavku, a za pretplatnike portala Knjižnica za javni sektor smo pripremili detaljne upute.


Ugodno čitanje Vam želim,
Ana Dukić, mag.oec.
product manager

 

VODITELJ OBRADE PREMA GDPR UREDBI

Voditelja obrade[1] Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679)...

...Pročitajte više

 

 

Ogledni primjerak kataloga zbirke osobnih podataka

1. Kategorija, pojedinaca, na koje se odnosi evidencija o radnicima. Evidencija o radnicima odnosi se na sve zaposlenike u, koji imaju sklopljen radni odnos za neodređeno i određeno radno vrijeme. 2. Vrsta osobnih podataka u zbirci...

...Pročitajte više


 

Odgovornost za primjenu okvira za razvoj sustava unutarnjih kontrola

Odgovornost za razvoj učinkovitog i djelotvornog sustava unutarnjih kontrola unutar institucije na lokalnoj razini imaju načelnici i gradonačelnice odnosno ravnatelji i direktori proračunskih korisnika i ...

...Pročitajte više

 

 

Sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2017. godinu

U publikaciji se daje pregled obveza i rokova o obvezi sastavljanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2017.godinu. Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 139/10, 19/14) i ...

...Pročitajte više


Srdačan pozdrav,
Ana Dukić, mag.oec.
product manager

img 01 6460-621
img ana.dukic@dashofer.hr
Verlag Dashöfer, za izdavačku djelatnost
Draškovićeva 49, 10 000 Zagreb
img img img
Odjavite se